پخش ویدیو

روز شمار محرم ۹۹ روز سوم

تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم