هیئت متوسلین به حضرت علی اکبر – بندرعباس – سجاد پیر دادی(مداح)