روز شمار محرم ۹۹ روز ششم

https://hw1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d1c3ebd56fe39c4245bc623ab35795de24777023-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز ششم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

هیئت های خانگی – ویژه کودکان و نوجوانان

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می کند: 🔻 هیئت های خانگی 🔲⚫️ ویژه کودکان و نوجوانان 🔹 موضوعات مسابقه: ۱- سیاه پوش کردن محیط منزل ۲- عزاداری ☑️ آخرین زمان ارسال فیلم و عکس ۱۴ شهریور از…

روز شمار محرم ۹۹ روز پنجم

https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f8eb524223b64d94472be01491c6067f24752022-480p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز پنجم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

روز شمار محرم ۹۹ روز چهارم

https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/0e6399355224f531d63076c5f1313ae224729003-480p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز چهارم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

روز شمار محرم ۹۹ روز سوم

https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5329b37eedaa11ecafe076933ab20c2024704405-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز سوم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

روز شمار محرم ۹۹ روز دوم

https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e11fcadaaf72de8586ee8e972db6895324704376-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز دوم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

روز شمار محرم ۹۹ روز اول

https://hw1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2521f1fda267c7b997f1edb718ec54ba24704357-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز اول تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

ماه محرم رسیده

https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/91978e0246490ecca5ce71d76981701c24675310-360p.mp4 ماه محرم رسیده تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

اکران تبلیغات محیطی ماه محرم

https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/13a7490f9a1dfe4ecd1a39d8ed255b3724728722-480p.mp4 اکران تبلیغات محیطی ماه محرم ۱۳۹۹ اکران تبلیغات محیطی سطح شهر به مناسبت ماه محرم توسط:سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس  تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس