هئیت فداییان حسین – اصفهان
سید رضا نریمانی ، اصفهان