هیئت مذهبی حضرت سیدالشهدا – قلعه قاضی – افشین طالبی پور (مداح)