روز شمار محرم ۹۹ روز اول

https://hw1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2521f1fda267c7b997f1edb718ec54ba24704357-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز اول تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس