روز شمار محرم ۹۹ روز دوم

https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e11fcadaaf72de8586ee8e972db6895324704376-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز دوم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس