روز شمار محرم ۹۹ روز سوم

https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5329b37eedaa11ecafe076933ab20c2024704405-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز سوم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس