روز شمار محرم ۹۹ روز ششم

https://hw1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d1c3ebd56fe39c4245bc623ab35795de24777023-360p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز ششم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس