ماه محرم رسیده

https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/91978e0246490ecca5ce71d76981701c24675310-360p.mp4 ماه محرم رسیده تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس